Mäng 16 Parksepa Keskkool

12. detsembril toimus meie 16. simulatsioon Parksepa Keskkooli 35 noore osavõtul. Noored arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Ühtlasi oli tegu selle poolaasta viimase mänguga.

img_1160Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 5660 punktiga Kai, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli.

Arutelude käigus jõuti järgmiste eelnõudeni:

 • Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike seadma sisse pandisüsteemi kõigile taaskasutatavatele materjalidele (plastik, kile, klaas, paber ja papp), mis praegu liiga sageli olmeprügi sekka jõuavad. Nii oleksid kodanikud enam motiveeritud prügi sorteerima, kuna näevad enda tegevuses ka praktilist tulu.
 • Noorte tööpuuduse ennetamiseks võiksid ettevõtted ja koolid teha koostööd, et noored saaksid rohkem praktikaõpet, lisas võiks olla rohkem õpilasfirmasid. Ettevõtete motiveerimiseks võiks riik ettevõtjaid noorte palkamisel rahaliselt toetada.
 • Euroopa Liit võiks jätkata 3. tulevikustsenaariumi ehk „Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ järgi. Nii saaks iga riik omas tempos tegelda just talle oluliste teemadega. Euroopa Liit peaks pöörama rohkem tähelepanu suurematele probleemidele ning vähem tähelepanu tühistele (nt pole tarvis reguleerida Euroopa Liidu üleselt hambapasta värvi).

Täiskogu kiitis võrdlemisi rekordilise häälteenamusega kõik kolm eelnõud ning parandusettepanekuid ei tehtud.

haaletustulemused-veebi_16 img_1150 img_1151 img_1154 img_1156 img_1158 img_1159dsc_0516

Suured tänud Parksepa Keskkoolile küllakutse eest ning noortele vahva mängu eest! Ilusat jõuluootust teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 16 Parksepa Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 15 Tallinna Tehnikagümnaasium

president

Mihkel K.

6. detsembril oli Tallinna Tehnikagümnaasiumi 23 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Mäng, mis oli väga põhjalik ja lõbus, läks kiirelt. Noored arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik.

Kõik probleemid olid noortele tuttavad ning seetõttu oli mäng väga energiline ja sisukas.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8150 punktiga Mihkel K., kes oli nõus asuma ka presidendi rolli.

ajakirjanik

Sten-Anvar

jean-marie-le-peni

Mihkel

Ajakirjanikuks sai väga asjalik Sten-Anvar ning Jean-Marie Le Peni rolli võttis enda kanda väga tugeva hääle ja kindla sõnaga Mihkel.

Rahulike, kuid julgete sõnavõttude käigus ning ajakirjaniku asjakohaste küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

 • Prügi mittesorteerimise korral peab maksma prügimaksu proportsionaalselt iga mittesorteeritud protsendi pealt 1 miljon eurot. Lisaks arutati, et tuleks tõsta kodanike, eriti noorte, teadlikkust prügi sorteerimise ja taaskasutamise valdkonnas. Kodanike motiveerimiseks plaaniti tõsta pandipakendite hinda ning kogumispunktide arvu.
 • Noorte sujuvamaks tööhõiveks tuleks luua rohkem paindlikke võimalusi praktika läbimiseks, poole kohaga töötamiseks või töövarjuks olemiseks. Lisaks peaksid koolid välja pakkuma ise valikuvõimalusi ning näitama teed töömaastikule või andma inspiratsiooni oma äri avamiseks. Arvati, et koolitunnid tuleks muuta võimalikult praktiliseks.
 • Euroopa tuleviku küsimuse osas arvati, et tuleks vähem igapäeva ellu sekkuda ning rohkem keskenduda tähtsamatele probleemidele/kriisidele. Arvati, et pagulastele tuleks kehtestada rangemad piirangud ning ajateenistus teha kohustuslikuks kõigile. Euroopa Liidus makstav toetusraha tuleks suunata taristusse ja haridusse.

Kõik väljapakutud eelnõud võeti  täiskogu kohtumisel vastu järgmiste tulemustega:

haaletustulemused-veebi_15 25271196_1689866117712054_582655181_o 25317172_1689865864378746_1719088762_o25270860_1689865884378744_680478141_o 25346554_1689866254378707_407987268_o25316989_1689865847712081_1082996930_o Lisaks kirjutas ajakirjanik Sten-Anvar, kes väga lähedalt kõiki arutelusid kuulata sai, väga sisuka artikli nii enda, kui ka aruteludelt välja tulnud mõtetest.

„Minu nägemus Euroopa Parlamendi töötulemustest käsitletud probleemide lahendamisel.“

Kuna Euroopa Parlament vastutab 28 riigi inimeste hea- ja rahulolu eest, on keeruline lahendada isegi väikseid probleeme või konflikte, kuna needki võivad tekitada lahkarvamusi. Just seetõttu võtavad otsused aega, kuid tulemused on vägagi olulised.

Antud probleemid aga on üsnagi osavalt lahendatud ja eeldatavad tulemused on viljakandvad. Keskkonna kaitsmiseks pannakse riikidele prügimaks – mida vähem sorteerimist, seda suuremad maksud. See on üsnagi karm lähenemine, kuid õiglane, sest liiga suur osa prügist Euroopas ei töödelda ümber. Lisaks sellele suurendatakse probleemi teadlikust.

Noorte tööturu probleem lahendatakse huvitavalt, motiveerides koole ja ettevõtteid propageerima töötamist just eriti poole- või veerandkohaga ning pakkuma abiteenuseid tööle asumiseks.

Välisasjadega rakendatakse stsenaariumit, kus Euroopas on ühtne turg kuid tihedat koostööd ei pruugita teha rändes, julgeolekus ja kaitses. See suurendaks kaubavahetust ja hõlbustaks suhteid.

25317212_1689862464379086_1611111482_oSuur aitäh Tallinna Tehnikagümnaasiumile sisuka ja väga lõbusa mängu eest!

Kokkuvõte: Meribel Moldau

Rubriigid: Uudised | Mäng 15 Tallinna Tehnikagümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 14 Tallinna Õismäe Vene Lütseum

30. novembril oli Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 10. klassi 48 noore kord Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu katsetada. Mäng toimus inglise keeles.

Viktoriini võitjaks ning ühtlasi Euroopa Parlamendi presidendiks Antonio Tajaniks kehastus Edwin Žukov.

Välja töötatud eelnõud olid järgmised:

img_1108Migratsioon – Pagulastele tuleks õpetada kiirendatud tempos vastuvõtva riigi keelt, neile tuleks teha põhjalik meditsiiniline kontroll. Samuti tuleks suuremat tähelepanu pöörata Euroopa Liidu lõunapiirile ning rannikulinnadele ja seadused ning karistused võiksid olla neile teatud perioodiks veidi karmimad kui seni.

Täiskogu istungil küsiti järgmist:

 • Kuidas saavutada olukord, et pagulasi ei tuleks Euroopa Liitu nii palju?
 • Kust leiate keeleõpetajad?
 • Mis saab siis kui pass kaob?

Kuna seoses matemaatikaolümpiaadiga pidid osad parlamendisaadikud varem lahkuma, siis oli hääletajaid vaid 17. Nende arvamuse järgi vajaks eelnõu veel arutelu ning seda hetkel vastu ei võetud. Kui hääletanuid oleks olnud rohkem, ehk oleks ka lõpptulemus olnud teistsugune.haaletustulemused-veebi

Noorte tööhõive – Tööandjatele võiks anda maksusoodustusi juhul kui nad võtavad tööle kogemusteta noore. Kui praegu ei ole vaikimisi kooli ajal töötamine soositud, siis tulevikus võiks see muutuda: töökogemust peaks omandama juba kooli kestel. Ülikooli lõpetades peaks igale lõpetanu saama tööpakkumise, nt ülikoolides võiks sellega tegelda üks osakond.

Küsimusi:

 • Kogu ülikoolidesse kandideerimise süsteem on väga keeruline, eriti Eestist väljaspool. Kas Euroopa Liit teeb midagi, et seda lihtsustada?
 • Mis aladel pakutakse noortele tööd?

Euroopa Liidu tulevik – Euroopa Liit peaks andma samapalju kui nõuab img_1113liikmesriikidelt. Ehk see oli peamine põhjus, miks Ühendkuningriik otsustas EList lahkuda. Kõigil liikmesriikidel peaks olema õigus oma valuutale ning osalisele autonoomiale. Praegu peaks seadma prioriteediks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi omavahelised suhted. Euroopa Parlamendi tegevust peaks rohkem inimesteni viima, ehk võiks sisse seada nö Ambassador of European Parliament ametikoha.

Küsimusi:

 • Mida teete kui järgmised riigid teevad lahkumisotsuse?
 • Kas Brexit oli meie süü?

img_1098 img_1099 img_1101 img_1103 img_1105 img_1118 dsc_0498Täname Teid väga sisuka ja aruteluderohke mängu eest superheas inglise keeles! Elamusterohket Euroscola reisi teile veebruaris!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 14 Tallinna Õismäe Vene Lütseum kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 13 Lähte Ühisgümnaasium

27. novembril olime oodatud Lähte Ühisgümnaasiumisse, et 38 kümnendiku osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.img_1081

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu: Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmestiike suurlinnadesse rajama prügikogumispunktid, mille eest vastutab keskkonnaministeerium ja milles kogutud tulu läheb prügisorteerijale kohapeal. Samuti kehtestatakse maks ka paberpakendile paberi kaalu järgi ning kohustatakse liikmesriike kehtestama üleriigilisi infopäevi.

img_1087Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ kujunes võrdlemisi tuliseks ning päädis kahe erineva leeri arvamusega. Ühed nägid, et  gümnaasium võiks kesta koos kooli kõrvalt praktikal ja töölkäimisega kuus aastat, teised leidsid, et kestvus võiks olla kolm aastat.  Lõplik lahendus kõlas nii: Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike alustama alates põhikoolist karjääriõppega. Noortele tuleks pakkuda rohkem koolitusi ning kohustuslikku praktikat (s.h ka välismaal et arendada keelt ja silmaringi). Tööandjad peaksid saama noorte praktikale võtmise eest tasu.

Euroopa tuleviku osas otsustati, et Eestile oleks parim jätkata 1. stsenaariumi ehk „Samamoodi edasi“ järgi pöörates tähelepanu võitlusele terrorismiga. Leiti, et praegune Euroopa Parlamendi saadikukohtade jagamine riigi rahvaarvu järgi pole korrektne ning ka väiksematel riikidel võiks olla rohkem sõnaõigust ehk iga riigi esindatus võiks tulevased Euroopa Parlamendis olla 10 – 15 saadikut riigi kohta.

Kõik eelnõud võeti suure häälteenamusega vastu.

img_1061 img_1062 img_1063 img_1068 img_1075 img_1078 img_1079 img_1065 img_1092   img_1084

dsc_0493Tänud lennuka mängu eest ja toredat Euroscola reisi teile märtsis!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 13 Lähte Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 12 Antsla Gümnaasium

24. novembril oli Antsla Gümnaasiumi 17 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutada, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata img_1055ning, milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi.img_1053

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8190 punktiga Ants Põder, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli. Ajakirjanikuks kehastus Kevin Ploompuu ning radikaalse Jean-Marie Le Peni rolli võttis enda kanda Karl Joosep Põldsepp.

dsc_0475

Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning ajakirjaniku küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

 • Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike tasuma prügimaksu prügi mittesorteerimise korral. Et propageerida prügi sorteerimist, tuleks tõsta inimeste teadlikkust mittesorteerimise tagajärgedest ning tunnustada asutusi sorteerimise eest.
 • Euroopa Liit peaks pakkuma praktika- ja koolitusvõimalusi noortele läbi koolide toetades rahaliselt praktikavõimalust pakkuvaid ettevõtteid. Praktika võiks olla igakuiselt tasustatud: nt 250 eurot neto noorele ning 250 eurot neto praktikakoha pakkujale. Ettevõtted peaksid arvestama sellega, et noortel puudub pikem töökogemus. Noortele peaks pakkuma võrdsetel alustel praktikavõimalusi välismaal.
 • Euroopa Liit võiks jätkata 5. tulevikustsenaariumi ehk „Teeme palju rohkem koos“ järgi ning tugevdama koostööd pea kõigis poliitikavaldkondades Euroopa riikidel peaks lisaks NATOle olema ka eraldi julgeolekuorganisatsioon.

Täiskogu kiitis heaks kaks esimest eelnõu, viimane jäi vastu võtmata.

img_1038 img_1040 img_1049 img_1050 img_1051 img_1052

haaletus_12

dsc_0478Suured tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Mõnusat Euroscola reisi teile veebruaris!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 12 Antsla Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud