Mäng 10 Kadrina Keskkool

22. novembril said Euroopa Parlamendi simulatsioonimängust osa üle 30 noore Kadrina Keskkoolist.

Jpeg

Lõbusa viktoriini tulemusel sai Euroopa Parlamendi presidendiks 8780 punktiga Talis.

Parlamendi liikmeteks kehastunud noored arutlesid taas kolme suure probleemi üle: keskkond ja prügi sorteerimine, tööhõive ning Euroopa Liidu tulevik.

Põhjalike arutelude ja istungite käigus jõuti välja töötatud eelnõudeni:

  • Sorteeritud prügikastide nähatavale toomine ja nende välja reklaamimine. Päikese ja tuuleenergia kasutamine alternatiividena. Tuleks kasutusele võtta rohkem biolagunevaid kilekotte ning kliimasoojenemise vastu võitlemiseks keelustada prügi põletamine.
  • Euroopa Liidu juhtimisel tuleks julgustada noori minema kutsekooli ja kandideerima tööturule juba varakult, et nad saaks töökogemuse, mida hilisemas elus kasutada. Tuleks arendada ettevõtlusõpet, et noorte seast kasvaks välja rohkem suurelt mõtlevaid juhte.

Väljapakutud idee tõstatas järgmised küsimused:

Kuidas leida finantsilised võimalused välispraktikaks? Kuidas suurendada noorte oskusi juba gümnaasiumis õppides? Kuidas lahendada tööaja probleemi? Kuidas julgustada noori tööle kandideerima?

  • Euroopa tuleviku kindlustamiseks tuleks teha kindlaks kõigi riikide murekohad ja nendega tegeleda. Innustada koostööd liikmesriikide vahel ja leida laialdaselt rakendust pagulastele. Peab tagama, et mitte ühelgi riigil ei tekiks EL-s liiga suur vastutus.

Täiskogu kiitis heaks kõik kolm eelnõud.

haaletustulemused-veebi_14

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Lisaks kommenteeris ajakirjanik mängu nii:

„22. novembril toimunud Euroopa Parlamendi I täiskogu istungi ajal arutati nii prügi taaskasutamise, noorte võimaluste tööturul kui ka erinevate stsenaariumite üle, kuidas võiks Euroopa Liit jätkata. Osalejatel oli võimalus oma mõtteid teistega jagada ning nende üle väidelda. Kindlasti pani see osalejaid neid probleeme teisest valgusest nägema ning mõtlema, mida nemad saaksid nende jaoks ära teha. Kiirel vaatlusel tundub, et kõik jäid selle kogemusega väga rahule. Aitäh!“

Suured tänud Kadrina Keskkooli noortele väga ägeda mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 10 Kadrina Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 9 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

20. novembril oli Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Kokku 44 noort 10. – 12. klassist asusid ajusid ragistama selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0991Euroopa Parlamendi presidendina asus ametisse Anna Kuzmenko ning ajakirjanikeks said Patrick Antonjuk, Karl-Daniel Haidak ning Kaspar Päll. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikuks Jean Marie Le Peniks kehastus Viktor Korobov.

Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

  • Prügiprobleemi lahendamiseks tuleb ELi riikide kõigi majade juurde rajada nö ühe prügikasti süsteem, kust viiakse prügi sorteerimisele kasutades nii ühtlasi ära ka biolaguneva prügi puhul tekkiva metaani. Nii võetakse kodanikelt prügi sorteerimise kohustus ära. Samuti tuleks plasti tootmine maksustada.
  • Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike lisama koolide õppekavasse kohustuslikud töövarjupäevad ning koostöös ettevõtetega praktiline väljaõpe.
  • Euroopa Liit peaks takistama BREXITi jõustumist ning pakkuma Ühendkuningriigile kohustuste ümbersuunamist. Läbi uute liikmesriikide tuleks parandada ELi majandust.

Täiskogu prügieelnõud heaks ei kiitnud ning enne hääletust leidis ka komisjoni esimees, et tegelikult ei kanna kodanikelt sorteerimiskohustuse äravõtmine ka eesmärki. Kaks ülejäänud eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

haaletustulemused-veebi_9

img_0973 img_0976 img_0978 img_0979 img_0983 img_0987 img_0988 img_0990 img_0994 img_0996

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Ümarlaud ja tihe mõttetöö – nii möödus Eesti pikima nimega koolis, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, tegusate noorte osalusel Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Õpilased pakkusid välja huvitavaid lahendusi Euroopat tänasel päeval kurnavatele probleemidele. Mõttelaual olid nii metaanigaasi koguvad jaamad kui ka töövarjupäevade kohustuslikuks tegemine. Kuigi ükski ettepanek ei leidnud laialdast toetust, leian, et enamik oleksid täiesti reaalselt teostatavad.

Keskkonnakomisjoni eelnõu nägi ette kõigi majade juurde rajatavad ühisprügikastid ning sorteerimise üleviimise jäätmejaamade kohustuseks.

Noorte tööhõivekomisjoni ettepanek oli hakata toetama erafirmasid, et soodustada noorte tööle võtmist ning ka töövarjupäevade kohustuslikuks tegemist.

Välisasjade komisjoni noored soovisid Ühendkuningriigi kohustuste vähendamist ning uute liikmesriikide liiduga liitmist.

Noored jäid mänguga vägagi rahule ning õppisid mõndagi uut. Mängu lõpus väljusid õpilased saalist naeratus näol ja uued teadmised kotis.

dsc_0464 dsc_0473Suured tänud teile väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Inspireerivat Euroscola reisi teile uuel aastal!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 9 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 8 Tallinna Pae Gümnaasium

16. novembril olime oodatud Tallinna Pae gümnaasiumisse, et 23 abituriendi osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.

img_0960Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu:

Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike tegema suuremaid investeeringuid prügi sorteerimisteemaga tegelemiseks (eelarveks võiks olla umbes 1% iga kodaniku aastapalgast). Samuti tuleks nii palju kui võimalik asendada plastik paberiga ning korraldada Euroopa Liidu üleselt üks suur „Teeme ära“ stiilis koristuspäev.

Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmise tulemuseni:

Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike korraldama erinevaid kursusi noortele nende emakeeles. Kuna ka Eestis räägitakse paljusid erinevaid võõrkeeli, võiks kehtida reegel, et kui võõrkeele gruppi koguneb piisavalt inimesi, siis riik on valmis rahastama poole sellest summast. Samuti tuleks toetada tööandjaid (ettevõtteid ja riigiasutusi) noorte värbamisel ehk tööjõumaksud  peaksid noorte värbamisel tööandja jaoks vähenema mahus 5 – 10 %.

Euroopa tuleviku osas tulid noored välja täiesti uue stsenaariumiga, mille kohaselt peaks Euroopa Liit keskenduma järgmistele valdkondadele: piirivalve, vaba ja aus turg, isiklike andmete kaitse. Samuti peaks tugevdama piirivalvet ning parandama Tolliameti tööd Euroopa Liidu piiridel.

img_0948 img_0950 img_0951 img_0955 img_0956 img_0959  img_0963img_0964 dsc_0438

Tänud lennuka mängu eest ja toredat Euroscola reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 8 Tallinna Pae Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 7 Kuressaare Gümnaasium

14. novembril viisime simulatsioonimängu läbi Kuressaare Gümnaasiumis. Mängus osales 33 noort, kes kehastusid Euroopa Parlamendi liikmeteks. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 6814 punktiga Anna.

Arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja, et tekkiv prügi, mida ei sorteerita, tuleks maksustada ja tekkinud maksurahade eest peaks premeerima neid, kes prügi korrektselt sorteerivad. Noored arvasid, et prügi paremaks sorteerimiseks ja ladustamiseks peaks prügivedu olema soodsam. Olemasoleva prügi likvideerimiseks tuleks noorte arvates palgata inimesed, mis omakorda lahendaks muuhulgas ka tööpuuduse probleemi.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks pakuti välja, et tuleks tunniplaani tuua uus valikaine, kus õpetataks noortele CV-de koostamist ja ettevalmistumist praktikaks. Lisaks arvati, et noored peaksid ka välismaal praktikal käima ning et inimesed võiksid varem pensionile minna, et noored saaksid nende töökohad endale.

Euroopa tuleviku osas arvati, et pärast BREXIT-it tuleks teha natuke rohkem, aga tihedamalt üheskoos. Suure koostööga on võimalik ära hoida ka teiste suurriikide lahkumist Euroopa Liidust. Noorte arvates võiks luua ka Euroopa Liidu sisese julgeolekuorgani, mis hoiaks Euroopa Liitu turvalise kohana ning motiveeriks riike liidus püsima.

Mängule lisas särtsu ja vastuolusid sõnakas tüdruk, kes kehastus Jean Marie Le Pen’iks.

Väljapakutud eelnõudest jäeti vastu võtmata prügi ja keskkonna reostamist puudutav eelnõu ning seda põhjendati sellega, et kõrgemate maksudega justkui karistatakse inimesi ning selle positiivsesse tulemusse ei usuta.

Ajakirjanikuks kehastunud Maria Vera kirjeldas mängu nii:

Tänasel Euroopa Parlamendi istungil arutleti esmalt liigse prügi ning prügi taaskasutuse üle. Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse komisjon tõi sisse eelnõu, algse tooraine kasutamise vähemise ning taaskasutuse osakaalu suurendamise kohta. Nad leidsid, et põletamisele tuleks saata prügi, mida taaskasutada muudel viisidel pole võimalik, ülejäänu peaks taas ringlusesse saatma. Põletamisele minev prügi läheb energia tootmiseks. Samuti pakuti välja inimeste sorteerimismotivatsiooni tõstmiseks  preemia ning sooviti maksustada ühekordsed pakendid.

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas pakuti välja lisatund gümnaasiumile, kus valmistatakse noori ette tööturule sisenemiseks, lisaks ideid välispraktika soodustamiseks. Ettevõtteid motiveeritaks maksude vähendamisega ning tasuta praktikaga.

Viimases komisjonis keskenduti Euroopa Liidu tulevikule. Leiti, et samamoodi edasi minna ei saa  ning tuleks hakata tegema rohkem ja üheskoos, et tugevdada koostööd.

Kolmest eelnõust võeti vastu kaks, keskkonnateemaline jäi seekord vastu võtmata.

Aitäh Kuressaare Gümnaasiumile mõnusa mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 7 Kuressaare Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 6 Saaremaa Ühisgümnaasium

13. novembril toimus lennukas Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng koos Saaremaa Ühisgümnaasiumi noortega.

Traditsioonilise viktoriini tulemusena sai Euroopa Parlamendi presidendiks tütarlaps 8100 punktiga.

Pärast viktoriini asuti kohe usinalt Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi arutama, mis ka sel korral puudutasid keskkonda, tööhõivet ja Euroopa Liidu tulevikku.

Peale mitut istungit ja küsimusi sõnastati lõplikud eelnõud nii:

  • Kodanikule määratakse prügi maha viskamisel rahaline karistus ning prügivedu peaks hakkama teostama Euroopa Liidu ressursside eest. Kodanikele peaks prügivedu teatud piirini tasuta olema. Tekkinud prügi tuleks kokku pressida ja ehitada nendest maju. Tootjatele, kes ikka eelistavad plastikpakendeid biolagunevatele, tuleks määrata teistest kõrgem keskkonnamaks.
  • Noorte tööhõivega seotud probleemide parendamiseks tuleks võimaldada rohkem praktikapäevi juba gümnaasiumis tuleks käia 15 päeva kestval kohustuslikul praktikal. Riigiettevõtted peaksid rohkem oma praktikavõimalusi reklaamima.
  • Euroopa tuleviku parendamiseks arvasid noored, et tuleks tugevdada koostööd kõikides valdkondades. Talupidajatele peaks andma rohkem toetusi ja põllumeeste palgad võrdsustada lääne-europlaste palkadega. Põhjamaade talunikud peaksid laiendama lamba

 

Aitäh Saaremaa Ühisgümnaasium aktiivse ja sisuka mängu eest ja soovime neile meeldejäävat Euroscola reisi!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 6 Saaremaa Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud