Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium

3. märtsil leidis aset järjekordne simulatsioonimäng. Seekord viisime mängu läbi Maardu Gümnaasiumis, tegemist oli simulatsioonimängude suurima mänguga, kus osales korraga umbes 60 noort. Mäng oli intensiivne ning selle paremaks toimimiseks rakendati ühte rolli kaks noort – üks tavaklassiõpilane ning teine eesti keele kümblusklassist. Selliselt korraldades moodustus Maardu Gümnaasiumi mängus 6 komisjoni, mille töös osales 6 raportööri, 6 esimeest ja 2 ajakirjanikku ning kogu tööd juhtis 2 presidenti.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja kaks lahendust:

  1. sihtriiki saabunud põgenikele antakse sisseelamiseks aega 3 kuud. Arvati, et põgenikke tuleks jälgida ning fikseerida, kes ei õpi, tööta või pole muidu integreerunud, tuleks saata tagasi päritoluriiki.
  2. tuleks vähendada põgenikele makstavaid toetuseid ning kui nad satuvad vastuollu sihtriigi seadustega, tuleks nad tagasi saata päritoluriiki.

haaletustulemused_22_1

Noorte tööhõive lahendamiseks pakuti välja, et tööandjad peaksid olema kohustatud koolivälisel ajal värbama 20% ulatuses 18-26 aastaseid noori ja suvevaheajal peaks see määr olema 40%.

Ka E-kaubandusega seotud eelnõus pakuti välja kaks lahendust:

  1. Euroopa tuleks jagada sektoriteks ning igal sektoril peaks olema oma hind;
  2. tuleks kehtestada ühtne postipaki hind sõltuvalt vahemaast 3 eur/kg+ lisandunud 100 km juures 5% paki maksumusest.

haaletustulemused_22_2

Mäng oli intensiivne kuid mängust osa võtnud noored olid väga tublid!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 21 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

28. veebruaril viisime simulatsioonimängu läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Tegemist oli väga orgaanilise ja isetoimiva mänguga. Noored olid sõnakad ning kõik väljapakutud lahendused olid põhjalikult põhjendatud.

Mängus ajakirjaniku rolli täitnud noor võttis mängu kokku alljärgnevalt.

28. veebruaril toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati kolme probleemi üle, mis kajastasid migratsioonikriisi, noorte tööhõivet ja e-kaubandust. Komisjonides toimusid arutelud, kus esines küllaltki palju lahkarvamusi – eriti noorte tööhõivet puudutavas komisjonis. Täiskogu kohtumise ajal otsustasid tööhõive- ja sotsiaalvaldkond muuta oma eelnõu: kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi tööle võtma min 20% ulatuses noori vanuses 15-26 eluaastat. Selles komisjonis tuli arutluse käigus välja ka pensioniiga puudutavad teemad – nimelt, mis saab vanematest töötavatest inimestest kui tööle hakatakse võtma rohkem noori? Sellele vastuse leidmine osutus keeruliseks ning jõuti hüpoteetilise järelduseni, et siiski jäävad tööle ka pädevad vanemad inimesed, kes saavad olla noorte töötajate mentoriteks.

Kodanikuvabaduse ning justiits- ja siseasjade komisjonis oldi eelnõuga enamasti päri: otsustati, et migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb vahet teha legaalsetel ja illegaalsetel immigrantidel ning veenduda nende pädevuses kohaneda riigiga läbi testide. II täiskogu istungi ajal otsustas siseturu ja tarbijakaitse komisjon jätta alles geoblokeering ning kehtestada EL postipaki hind sõltuvalt vahemaast ja kaalust. II täiskogu kohtumise ajal otsustas EMPL komisjon muuta oma eelnõus noorte tööhõive protsendimäära 15%-le.

Lõplikus hääletuses oldi kõigi eelnõude poolt.

haaletustulemused_21

Aitäh Gustav Adolfi Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 21 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 20 Tallinna Pirita Majandusgümnaasium

22. veebruaril toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Pirita Majandusgümnaasiumis. Nimetatud mängu tegi eriliseks Indrek Tarand, kes oli kooli noortega kohtuma tulnud ning tegi neile põgusa ettekande Euroopa Parlamendi tööst. Härra Tarandile kohaselt oli ettekanne terav, vaimukas ja inspireeriv. Ei jäänud rääkimata ka lugu sellest, miks matemaatikat tuleb õppida!

Hr Tarandi ettekande tõttu oli mängu ülesehitus tavapärasest pisut erinevam ning mängimata jäi harjumuseks saanud viktoriin.

Mängude rollid, sh presidendiroll, jaotati kõigile osalejatele vabatahtlikkuse alusel. Ei saanudki aru, kas Pirita Majandusgümnaasiumi noored olid keskmisest avatumad või mõjus Indrek Tarandi ettekanne sütitavalt, aga kõik rollid said väga kiiresti jaotatud ning osalejad jälgisid mängu juhendeid praktiliselt iseseisvalt ja ilma lisajuhendamist vajamata!

Nii fraktsioonide kui ka komisjonide töös oli näha põhjalikku arutelu ning tunda noorte majandusalast taiplikkust.

Muudetud eelnõud olid järgmised:

Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb esitada mõjuva põhjusega taotlus riiki sisenemiseks, misjärel otsustatakse, kes on majanduspõgenik ja kes sõjapõgenik. Sõjapõgenikud paigutatakse väikestes gruppides ühiselamutesse elama ning neile antakse pool aastat aega, et leida endale toimiv lahendus sihtriigis hakkama saamiseks.

Noorte tööhõive küsimuse osas arvati, et organisatsioonidele, kes palkavad noori vanuses 15-26 eluaastat, tuleks pakkuda maksusoodustusi, et neid motiveerida noorte suuremaks hõivamiseks. Lisaks tuleks pakkuda noortele koostöös töötukassaga koolitusi, vähendada toetusi ning tõsta vähendatud toetuste arvelt miinimumpalkasid (et tekiks motivatsioon ka miinimumpalga eest töötamiseks).

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks otsustati postipakkide suurus standardiseerida ning paki maksumus siduda riikliku keskmise sissetulekuga.

haaletustulemused_20

Mäng oli meeldejääv ja inspireeriv! Järgmiste meeldivate kohtumisteni!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 20 Tallinna Pirita Majandusgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 19 Avinurme Gümnaasium

Järjekorras 19. ja käesoleva aastanumbri esimene Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng viidi läbi 7. veebruaril Avinurme Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa gümnaasiuminoored alates 10. klassist.

Jpeg

Mängu alguses läbiviidud viktoriin tõestas, et noored olid mänguks ettevalmistunud – viktoriin paistis silma erakordselt kõrgete õigete vastuste määra poolest!

Kõik eelnõud läksid natuke muutmisele ning mängu lõpus võeti muudetud eelnõud üsna ühehäälselt vastu!

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb EL-i saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, saata sihtriiki, kus nad parema lõimumise nimel paigutatakse elama ja õppima kohalikega kokku. Majanduspõgenikele pakkuda haridust ning seejärel suunata nad tagasi oma päritoluriiki, et sealset eluolu uute omandatud teadmistega parandada.

Noorte tööhõive eelnõu sõnastati järgnevalt:

Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide asutusi tööle võtma 15% ulatuses noori, kes on vanuses 18-26 eluaastat.

Jpeg

Väiksemat noorte tööhõivet avalikus sektoris põhjendati sellega, et siis on võimalik leida ametikohtadele sobivamad inimesed. Leiti ka, et noorte tööturule toomine annab neile kiiresti ülevaate konkreetsest ametist ja selle sobivusest. Kui saadakse väga noorelt teada, et üks või teine ametikoht talle ei sobi, siis neil on võimalik minna midagi muud ja sobivamat õppima.

Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hinna ülempiir 2,5 eurot/kg, mis sõltub vahemaast 2,5eur/1000km.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Mängu iseloomustas hea ja tihe arutelu ning argumenteeritud väited!

Aitäh Avinurme Gümnaasiumile väga hea mängu eest ja soovime teile toredat Euroscola reisi!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 19 Avinurme Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Alustame taas

Civitta Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude kevadsemester algab peagi. Esimene mäng toimub Avinurme Gümnaasiumis 7. veebruaril.

Kohtumiseni!

Rubriigid: Uudised | Alustame taas kommenteerimine on välja lülitatud