Mäng 25 Räpina Ühisgümnaasium

12. aprillil olime oodatud Räpina Ühisgümnaasiumisse, et 35 gümnasisti osavõtulimg_1721 täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.

Traditsioonilise viktoriini  võitis 8557 punktiga Daan Zekker, kes asus lahkesti ka presidendi ametisse. Ajakirjanike uudishimulikku rolli asusid täitma Karen Rämson ja Veronica Oidingu.

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu:

Kuna Euroopa Liit on seadnud aastaks 2030 eesmärgi tõsta olmejäätmete taaskasutamise määra praeguselt 44lt protsendilt 65le protsendile, leiame, et tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike vastu võtma seaduse, mis kohustab iga elamu ja kortermaja juurde paigaldama neli prügikasti bio-, pakendi-, paber- ja klaasjäätmetele. Samuti tuleb teostada kontrolli prügi sorteerimise üle ning seaduserikkujaid tuleb trahvida. Väga oluline on kindlasti ka ennetus- ja teavitustöö.

Küsimused ajakirjanikelt:

  • Mis te arvate, kas me 2030. aastaks saavutame soovitud eesmärgi?
  • Kui teadlik on kodanikkond prügi sorteerimise vajalikkusest?img_1724

Kuigi lõpuhääletusel võeti eelnõu suure häälteenamusega vastu, jäi kõlama ka vastuargumente. Nimelt leidsid rohelised, et see, kui õues on vastavad prügikastid olemas, ei pane inimesi oma käitumist muutma. Prügi sorteerimist tuleb alustada juba toas ning see võib osutuda keeruliseks.

haaletustulemused-veebi_25Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmise tulemuseni:

Kuna Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15 – 24-aastast töötut noort, siis tuleks noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistuseks tööturule sisenemiseks noori enam motiveerida ning erinevad töökohad peaksid pakkuma pikemaaegsemat praktikavõimalust. Ettevõtete maksukoormust tuleks praktika pakkumise eest vähendada ning noored võiks saada selle eest preemiat. Noortele tuleks õppekavasse lisada kursus tööle kandideerimisprotsessi kohta ning samuti tuleks pakkuda enam võimalusi välispraktikaks.

Küsimused ajakirjanikelt ja saalist:

  • Millist praktikat peate silmas gümnasistide puhul?
  • Mida arvate töönädala lühendamisest? Kas see looks enam töökohti?
  • Kas 20 aasta pärast on Euroopa Liidus töötajaid rohkem või vähem?

Eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Vastu hääletasid aga Euroopa Rahvapartei esindajad, kes leidsid, et eelnõus vajaks täpsustamist see, kuidas gümnaasiumiõpilane praktikale saab, kui tal ei ole vastavat väljaõpet. Samuti pidasid nad miinuseks seda, et paljud praktikakohad ei tasusta noori.

Euroopa tuleviku osas leidsid noored, et Brexiti valguses on ilmselgelt Euroopa Liidus midagi valesti ning nii ei saa jätkata. ELi tulevikku näevad nad Euroopa Komisjoni valge raamatu viienda stsenaariumi järgi, mis ütleb: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades.

Küsimus ajakirjanikelt:

  • Kas Eestil on Euroopa Liidus piisavalt otsustusvõimet?

Ka see eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Vastu hääletanud Euroopa konservatiivid ja reformistid leidsid, et stsenaariumi miinuseks on see, et erinevate liikmesriikide otsustusõigus väheneb ning tekib üks suur riik ühiste seadustega.

img_1709 img_1710 img_1713 img_1714 img_1715 img_1716 img_1718 img_1722 img_1723 img_1712

Tänud hea energiaga mängu, ägedate mõtete ning julgete eelnõude eest!

dsc_0751

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 25 Räpina Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 24 Tallinna Muusikakeskkool

11. aprillil toimus meie 24. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng sel õppeaastal. Sedakorda viisime mängu läbi Tallinna Muusikakeskkooli 9. klasside noortele.

Viktoriini tulemusena ep-president-ja-envi-raportoorsai Euroopa Parlamendi presidendiks tubli tütarlaps 7768 punktiga. Pärast viktoriini asuti Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi arutama, mis puudutasid keskkonda, tööhõivet ja Euroopa Liidu tulevikku.

Mängu iseloomustas erakordne koostöö ja rollidesse sisseelamine! Aruteludega, mida peeti täie tõsidusega, mindi süvitsi ja kandvad rollid jagunesid osalejate vahel vabatahtlikkuse alusel.

Mängu võttis kokku ajakirjanik järgmiselt:

komisjonide-too-ja-ajakirjanikTäna, 11. aprillil 2018 toimus Euroopa Parlamendi istung. Teemades oli keskkonna säästmine, noorte tööpuuduse ennetamine ning Euroopa Liidu tulevikuplaanid.

envi-raportoorPeale tuliseid arutelusid jõuti otsusele motiveerida firmasid taaskasutama ja populariseerida teiste materjalide kui plastiku kasutamist. Tööpuuduse ennetamiseks pakuti selle lahenduseks maksta asutustele, mis palkavad noori, toetust ja pakkuda noortele võimalusi karjäärinõustamiseks ning erinevateks loenguteks. Tähtsaks teemaks sai ka põgenike kriis. Komisjon AFET’i idee oli paigutada põgenikud riikidesse rahvaarvu ning majandusliku olukorra järgi. Istung oli edukas – kõik kolm eelnõu võeti vastu!

haaletustulemused-veebi_24

Mängujuhil oli puhas rõõm seda mängu läbi viia. Noored arutlesid, avaldasid arvamust ja pakkusid lahendusi välja väga iseseisvalt ja asjalikult!

arutelu-1 fraktsioonid-dokumentidega-tutvumas-2  keskkona-saastmise-arutelu valisasjade-komisjon-tood-tegemasempl-raportoor-eelnoud-tutvustamas_loigatud fraktsioonid-dokumentidega-tutvumas

Aitäh Tallinna Muusikakeskkoolile meid külla kutsumast ja soovime teile ilusat kevadet ning head koostööd ka tulevikus!

grupp

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 24 Tallinna Muusikakeskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 23 Tallinna Ühisgümnaasium

img_06629. aprillil toimus selle õppeaasta 23. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Simulatsioonimängu tegid erilisemaks Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti avasõnad ja oma töö tutvustamine enne mängu algust. Sõnavõtt andis mängule ilusa alguse ning pani noored keskkonda, Euroopa Liidu tulevikku ja tööhõivet puudutavate küsimuste üle hoolega järele mõtlema.

img_0672Pärast Urmas Paeti sõnavõttu mängiti simulatsioonimängu tavapärasel viisil ning läbi viidi viktoriin, mille võitis Simon 9476 punktiga.

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arvas, et kasutusele tuleks võtta meetmed plastiku tootmise vähendamiseks: prügi maksustamine taaraversioonis kg põhiselt, inimeste teavitamine ja bioplastiku tootmine. Komisjoni liikmed leidsid, et meetmed ei tohiks olla liiga karmid ning neid tuleks rakendada järk-järgult.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjon arvas, et riik peaks toetama organisatsioone, kes pakuvad noortele praktikavõimalusi ning kindlasti peaksid riigid ja organisatsioonid omavahel koostööd tegema, et praktikandid saaksid liikuda riikide üleselt. Lisaks leiti, et karjääriõpe peaks hakkama juba põhikoolist.

Välisasjade komisjon leidis, et Euroopa Liidu püsimajäämine on väga olulinimg_0673e ning kui mõni suurriik lahkub, tuleb liitu reformida, et see edaspidi püsima jääks. Leiti ka, et tuleks teha rohkem teavitustööd tehtud töödest ja tulemusest, et ka nende riikide kodanikud, kes ei usu Euroopa Liidu tulemuslikkust, seda uskuma hakkaksid. Komisjoni liikmete arvates on edu aluseks koostöö ning suurem integratsioon.

img_0664 img_0669 img_0670 img_0671 img_0666 img_0667Ajakirjaniku nägemus mängust oli järgmine:

Minu arvamus ühtib komisjonides väljapakutud eelnõudega. Minu arvates peaks plastpakendeid maksustama ning inimesi motiveerima, et nad sorteeriks oma prügi. Välisasjades tuleb riikide vahel palju koostööd teha ning tagada Euroopa Liidu efektiivsus isegi siis, kui mõned suured riigid lahkuvad. Nõustun ka ettevõtete toetusega, et nad rohkem praktikante saaks võtta. Karjäärinõustamise implementeerimine koolisüsteemi on ka kasulik idee ning kindlasti aitab tulevikus mitmeid õpilasi. Kõikide komisjonide lahendused olid head ning kindlasti nende teostamisel ja raha eelarvest leidmisel ei teki suuri takistusi.

haaletustulemused-veebiTäiskogus toimunud hääletuse tulemusena otsustati vastu võtta prügimajandust ning Euroopa Liidu tulevikku puudtavad eelnõud. Tööhõive parendamiseks väljapakutud ideede suhtes jäädi erapooletuks.

Aitäh Tallinna Ühisgümnaasiumile sisuka mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

img_0679

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 23 Tallinna Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 22 Läänemaa Ühisgümnaasium

5. aprillil külastasime Läänemaa Ühisgümnaasiumi ning viisime seal läbi Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu pea 50-le gümnasistile. Arutelud olid asjalikud ning nagu mängus osalenud ajakirjanik iseloomustas, tulised:

Täna, 5. aprillil toimus Euroopa Parlamendis täiskogu istung, kuhu olid kogunenud ENVI, AFET-i ja EMPL-i saadikud.

20180405_114958

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis arutati prügi taaskasutust Euroopa Liidus ning miks liiga palju prügi jõuab prügimäele. Tuline vaidlus käis enamasti prügiaktsiisi üle. Jõuti otsusele ka toidu pakendamise osas.

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjonis käis vaieldamatult kõige valjem arutelu. Päevakorraprobleemiks oli noorte tööhõive ning miks EL-is on noorte töötuse määr väga kõrge. Jõuti otsusele, et noori peaks motiveerima hakkama juba lapsepõlvest. Aruteludest käis läbi ka noorte eelistamine, töölaagird, CV kirjutamine ja palju muud. Komisjoni esindaja kinnitas, et tänane arutelu oli edukas ning ettepanekuid soovitakse ellu viia võimalikult kiiresti.

Välisasjade komisjoni arutelust käisid läbi hetkel päevakorras olevad küsimused. Erilist tähelepanu pöörati Brexitile ning põgenike teemadele. Välisasjade komisjonis olid komisjonisisesed arutelud väga tulised ning leidus liikmeid, kes olid nii erapooletud kui ka ettepanekule vastu.

20180405_113823 20180405_115524 20180405_115524 20180405_120335 20180405_122310 20180405_122357 20180405_123058 20180405_123536

II täiskogu istungil võeti kõik eelnõud vastu ning lahku mindi üksmeelsetena.

haaletustulemused-veebi

20180405_125536

Täname noori toreda mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 22 Läänemaa Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 21 Nõo Reaalgümnaasium

5. aprillil Nõo Reaalgümnaasiumi 23 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutada, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Kohe esimestest minutitest alates oli selge: noored on teravad ning julgevad oma arvamust avaldada.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8339 punktiga Toomas Pruulimg_1703, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli. Ajakirjanikeks kehastusid Kalev Eduard Kalda ja Gredy Lillipuu.

Aruteludes olid noored tõsised ning sisukad ning ühiselt jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike kehtestama ettevõtetele prügimakse ning muutma kohustuslikuks sorteerimisprügikastide kasutamine. Näiteks: mida enam kasutavad ettevõtted tehislikke materjale, nt kilelt, siis seda suurem on nende maks. Kui toore on nt bioloogilist päritolu, siis on maks väiksem. Samuti peaks eraldama raha teavituskampaaniateks, et juba lasteaiast oleks lastel prügi sorteerimispõhitõed selged.

Küsimusi:

  • Milline on prügimaksu suurus?
  • Millised on kõige efektiivsemad meetodid, et prügi sorteeritaks?

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike pakkuma noortele start-upprogramme – see soosiks ettevõtlust, õpetaks elementaarseid oskuseid ning arendaks loomingulisust.

Küsimusi:

  • Kust tulevad finantsvahendid?
  • Kuidas teate, et süsteem toimib?

3. Euroopa Liit võiks jätkata 4. tulevikustsenaariumi ehk „Teeme vähem, aga paremini“ alusel. Peaksime minema rohkem süvitsi ega võtma endale nii palju probleeme lahendada. Kindlasti on oluline tegelda pagulasküsimustega.

Kuna komisjon ütles, et ka 3. stsenaarium „Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ tundus sümpaatne, siis tuli selle osas ka küsimus, et kas selline eraldumine ei ole pigem Euroopa Liidu põhimõtte vastu ning noored loobusid stsenaariumit pooldamast.

Täiskogu kiitis heaks kõik kolm eelnõud.

haaletustulemused-veebi_21

dsc_0732 img_1692 img_1693 img_1694 img_1695 img_1696 img_1697 img_1698 img_1699 img_1701 img_1705 img_1706 img_1707 img_1708Suured tänud Nõo Reaalgümnaasiumi noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Mõnusat Euroscola reisi teile! (Noortele auhinnareisi toonud väikse irooniaga vürtsitatud konkursivideo leiate siit!)

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 21 Nõo Reaalgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud