Mäng 12 Antsla Gümnaasium

24. novembril oli Antsla Gümnaasiumi 17 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutada, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata img_1055ning, milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi.img_1053

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8190 punktiga Ants Põder, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli. Ajakirjanikuks kehastus Kevin Ploompuu ning radikaalse Jean-Marie Le Peni rolli võttis enda kanda Karl Joosep Põldsepp.

dsc_0475

Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning ajakirjaniku küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

  • Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike tasuma prügimaksu prügi mittesorteerimise korral. Et propageerida prügi sorteerimist, tuleks tõsta inimeste teadlikkust mittesorteerimise tagajärgedest ning tunnustada asutusi sorteerimise eest.
  • Euroopa Liit peaks pakkuma praktika- ja koolitusvõimalusi noortele läbi koolide toetades rahaliselt praktikavõimalust pakkuvaid ettevõtteid. Praktika võiks olla igakuiselt tasustatud: nt 250 eurot neto noorele ning 250 eurot neto praktikakoha pakkujale. Ettevõtted peaksid arvestama sellega, et noortel puudub pikem töökogemus. Noortele peaks pakkuma võrdsetel alustel praktikavõimalusi välismaal.
  • Euroopa Liit võiks jätkata 5. tulevikustsenaariumi ehk „Teeme palju rohkem koos“ järgi ning tugevdama koostööd pea kõigis poliitikavaldkondades Euroopa riikidel peaks lisaks NATOle olema ka eraldi julgeolekuorganisatsioon.

Täiskogu kiitis heaks kaks esimest eelnõu, viimane jäi vastu võtmata.

img_1038 img_1040 img_1049 img_1050 img_1051 img_1052

haaletus_12

dsc_0478Suured tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Mõnusat Euroscola reisi teile veebruaris!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 12 Antsla Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 11 Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Täna, 23. novembril mängisid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 10. ja 12. klassi 31 õpilast. Mäng oli kiire ning lennukas.

img_1022Sissejuhatava viktoriini võitjaks ning ühtlasi ka presidendiks kehastus 10825 punktiga Jaan.

Nagu ikka, arutleti prügi, noorte tööhõive ning Euroopa tuleviku teemadel.

Euroopa Liidu olmeprügi vähese taaskasutamise probleemi lahenduseks pakkusid noored välja, et elamurajoonides võiks olla rohkem prügikaste ning img_1013nii palju kui võimalik tuleks plastikpakendite asemel kasutusele võtta paberpakendid. Peaks tegema enam koostööd teadlastega, et välja töötada paremini taaskasutatavad pakendid. Erinevatele tehastele, kes kasutavad oma toodete puhul pakendeid ja pakendamist, peaks kehtestama senisest veegi rangemad reeglid. Samuti tuleks elanikkonda rohkem teavitada prügi sorteerimise vajalikkusest ning näitlikult illustreerida, kuidas prügi võtab looduse, s.h ookeanide üle võimust.

img_1028Noorte tööhõive parandamiseks peaks juba gümnaasiumiastmes võimaldama õpilastele praktikat õppeaasta jooksul vähemalt ühe kuu vältel. Nii saaksid noored töökogemuse ning tulevast karjäärivalikut oleks lihtsam teha. Motiveerimaks ettevõtteid noori palkama, tuleks nad pooleks aastaks vabastada noorte tööjõumaksudest.

Euroopa Komisjoni poolt välja antud valge raamatu Euroopa Liidu tulevikustsenaariumitest valisid noored välja 4. stsenaariumi ehk „Teeme vähem, aga paremini“ ehk iga liikmesriik peaks saama võimaluse ise valida, millistes valdkondades soovitakse koostööd teha. Näitena tõid õpilased maanteed: ehitame vähem teid, kuid kvaliteetselt, mitte mahult palju ning ebakvaliteetselt.

Kaks esimest eelnõud võeti vastu, Euroopa tuleviku eelnõu puhul jäid poolt- ja vastuhääled viiki ning eelnõu jäi vastu võtmata.

haaletustulemused_11img_1009 img_1010 img_1012 img_1017 img_1021 img_1030 img_1031 img_1033dsc_0480Suured tänud Teile küllakutse ja põneva hommikupooliku eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 11 Tallinna Tõnismäe Reaalkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 7 Kuressaare Gümnaasium

14. novembril viisime simulatsioonimängu läbi Kuressaare Gümnaasiumis. Mängus osales 33 noort, kes kehastusid Euroopa Parlamendi liikmeteks. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 6814 punktiga Anna.

Arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja, et tekkiv prügi, mida ei sorteerita, tuleks maksustada ja tekkinud maksurahade eest peaks premeerima neid, kes prügi korrektselt sorteerivad. Noored arvasid, et prügi paremaks sorteerimiseks ja ladustamiseks peaks prügivedu olema soodsam. Olemasoleva prügi likvideerimiseks tuleks noorte arvates palgata inimesed, mis omakorda lahendaks muuhulgas ka tööpuuduse probleemi.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks pakuti välja, et tuleks tunniplaani tuua uus valikaine, kus õpetataks noortele CV-de koostamist ja ettevalmistumist praktikaks. Lisaks arvati, et noored peaksid ka välismaal praktikal käima ning et inimesed võiksid varem pensionile minna, et noored saaksid nende töökohad endale.

Euroopa tuleviku osas arvati, et pärast BREXIT-it tuleks teha natuke rohkem, aga tihedamalt üheskoos. Suure koostööga on võimalik ära hoida ka teiste suurriikide lahkumist Euroopa Liidust. Noorte arvates võiks luua ka Euroopa Liidu sisese julgeolekuorgani, mis hoiaks Euroopa Liitu turvalise kohana ning motiveeriks riike liidus püsima.

Mängule lisas särtsu ja vastuolusid sõnakas tüdruk, kes kehastus Jean Marie Le Pen’iks.

Väljapakutud eelnõudest jäeti vastu võtmata prügi ja keskkonna reostamist puudutav eelnõu ning seda põhjendati sellega, et kõrgemate maksudega justkui karistatakse inimesi ning selle positiivsesse tulemusse ei usuta.

Ajakirjanikuks kehastunud Maria Vera kirjeldas mängu nii:

Tänasel Euroopa Parlamendi istungil arutleti esmalt liigse prügi ning prügi taaskasutuse üle. Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse komisjon tõi sisse eelnõu, algse tooraine kasutamise vähemise ning taaskasutuse osakaalu suurendamise kohta. Nad leidsid, et põletamisele tuleks saata prügi, mida taaskasutada muudel viisidel pole võimalik, ülejäänu peaks taas ringlusesse saatma. Põletamisele minev prügi läheb energia tootmiseks. Samuti pakuti välja inimeste sorteerimismotivatsiooni tõstmiseks  preemia ning sooviti maksustada ühekordsed pakendid.

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas pakuti välja lisatund gümnaasiumile, kus valmistatakse noori ette tööturule sisenemiseks, lisaks ideid välispraktika soodustamiseks. Ettevõtteid motiveeritaks maksude vähendamisega ning tasuta praktikaga.

Viimases komisjonis keskenduti Euroopa Liidu tulevikule. Leiti, et samamoodi edasi minna ei saa  ning tuleks hakata tegema rohkem ja üheskoos, et tugevdada koostööd.

Kolmest eelnõust võeti vastu kaks, keskkonnateemaline jäi seekord vastu võtmata.

Aitäh Kuressaare Gümnaasiumile mõnusa mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 7 Kuressaare Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 5 Järva-Jaani Gümnaasium

8. novembril viisime läbi hooaja 5. simulatsioonimängu, mis sel korral toimus Järva-Jaani Gümnaasiumis. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 7877 punktiga Triinu.

Ka sel korral arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel, sealjuures oli noortele kõige võõram keskkonda puudutav teema. Mitte sellepärast, et noored ei hooliks, vaid ilmselt seepärast, et Järva-Jaanis on ümbruskond puhas ning seal on hea elada.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja järgnev:

Tõstmaks kodanike teadlikust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike vähendama kilekottide ja pakendite kasutust. Prügi sorteerivatele inimestele rakendada madalam prügiveomaks (3 eurot vs 5,6 eurot). Keskkonna küsimuse tõstatamiseks ja inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja vastavasisulise sõnumi levitamiseks tuleks kasutada meediakanaleid.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel pakuti välja, et tuleks luua vastavad kooliprogrammid ning arvati, et koole tuleks kohustada aitama noortel aitama tööd leida. Ajakirjaniku küsimusele, kuidas aitaks välispraktika sooritamine noortel tööd leida, vastati, et välispraktika sooritamine aitaks kaasa keelearengule, laiendaks silmaringi, suhtlemisoskust ja iseseisvust.

Euroopa tuleviku osas arvati, et edaspidi peaks tegema omavahel tihedat koostööd eriti maksu- ja sotsiaalküsimustes, sealjuures arvati, et võiks teha vähem, aga paremini, kui praegu ning need, kes soovivad teha rohkem koostööd, võivad ka seda teha.

Mängus ajakirjaniku rolli kandnud noormees arvas, et parlamendisaadikud langetasid otsuseid kiirustades ja liiga kergekäeliselt.

Kõik väljapakutud eelnõud võeti  täiskogu kohtumisel vastu:

haaletustulemused_5

Suured tänud Järva-Jaani Gümnaasiumile küllakutse ja vahva mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 5 Järva-Jaani Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool

7. novembril oli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli ühendgrupi kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Kokku 45l noorel 10. – 12. klassist oli au katsetada päris uusi eelnõusid ehk ajusid ragistada selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0921Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti sorteerimise vajalikkusest, kohustame liikmesriike

  • looma kvoodid ära visatava prügi jaoks
  • propageerima prügi sorteerimist läbi noorte harimise
  • luua organisatsioon, mis on rahastatud riigieelarvest ning mis kontrollib mjaade juures konteinerites prügi sorteerimiskohustuse täitmist. Need majad, kellel kõik nõuded täidetud, saavad teatud boonust.

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks img_0926kohustada liikmesriike tegema koolides infotunde, kus õpetataks, kuidas CVd koostada ja tööturul hakkama saada. Reedeti võiks koolides rakendada distantsõpet ning noored saaksid teha erinevate organisatsioonide juures praktikapäevi.

3. Euroopa Liit peab valima ühe suuna ja maksimaalselt töötama ja arenema just selles suunas, teisi suundi tuleb ignoreerida.

Täiskogu kiitis heaks vaid kõige esimese eelnõu.

haaletustulemused_4

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Täna olin mina Euroopa Parlamendi saadikute kogunemisel. Tänased teemad olid keskkond, prügi, noorte tööhõive ja Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid. Ma olin üllatunud, et kõik saadikud töötasid koos ja pakkusid palju mõtteid probleemide lahendamiseks. Tõesti, Euroopa Parlament teab oma tööd ning soovib meile aina paremat tulevikku. Täna tehti paar väga olulist ettekannet, mis aitavad tavalist inimest meie igapäevaelus. Kohtumistel olid saadikud distsiplineeritud ning kuulasid kõike tähelepanelikult. Üldiselt jäin nende tööga rahule ning loodan, et meie Euroopa Parlament jätkab samas tempos.

img_0928

img_0924 img_0923 img_0920 img_0919 img_0917 img_0914-copy img_0909 img_0929 img_0912dsc_0421Suured tänud Dmitri Rõbakovile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool kommenteerimine on välja lülitatud